کلینیکدرمانگاه علی علیه السلام

درمانگاه علی علیه السلام

عمومی

آدرس:

تهران - مسگر آباد شرقی - خیابان خواجوی کرمانی

تلفن تماس:

02133705543

مجوز ها و تاییدیه ها