کلینیکدرمانگاه شبانه روزی مهران

درمانگاه شبانه روزی مهران

عمومی

آدرس:

تهران - شهریار - خیابان ولیعصر - خیابان شهید بهشتی غربی

تلفن تماس:

2623245058

مجوز ها و تاییدیه ها