کلینیکدرمانگاه دکتر طباطبائی

درمانگاه دکتر طباطبائی

عمومی

آدرس:

تهران - اسلام شهر - شهرک واوان - فاز 2 - خیابان 38 متری شرقی شهید رجائی

تلفن تماس:

2283173838

مجوز ها و تاییدیه ها