کلینیکدرمانگاه شبانه روزی خاتم

درمانگاه شبانه روزی خاتم

عمومی

آدرس:

تهران - دماوند - رودهن - بلوار امام خمینی - روبروی مخابرات کوچه موتور خانه

تلفن تماس:

2215722118

مجوز ها و تاییدیه ها