کلینیکدرمانگاه شبانه روزی شهید شوریده

درمانگاه شبانه روزی شهید شوریده

عمومی

آدرس:

تهران - خیابان پاستور شرقی - جنب نهاد ریاست جمهوری

تلفن تماس:

02166462109

مجوز ها و تاییدیه ها