کلینیکدرمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

درمانگاه شبانه روزی گلستان غرب

عمومی

آدرس:

تهران - شهرک راه آهن - بلوار کاج - بنفشه 3 - درمانگاه گلستان غرب

تلفن تماس:

02144722200

مجوز ها و تاییدیه ها