کلینیکدرمانگاه شبانه روزی حکیم شهریار

درمانگاه شبانه روزی حکیم شهریار

عمومی

آدرس:

تهران - شهریار - خادم اباد باغستان

تلفن تماس:

02144250372

مجوز ها و تاییدیه ها