کلینیکدرمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس

درمانگاه شبانه روزی کوثر پردیس

عمومی

آدرس:

تهران - شهر جدید پردیس - فاز 2 ضلع شمال غربی میدان امام (رة)

تلفن تماس:

0221 , 235240

مجوز ها و تاییدیه ها