کلینیککلنیک شبانه روزی رازی

کلنیک شبانه روزی رازی

عمومی

آدرس:

تهران - مسعودیه 20 متری - ابومسلم خراسانی - پلاک 131

تلفن تماس:

02133862031 , 0213862391

مجوز ها و تاییدیه ها