کلینیکبنی هاشمی

بنی هاشمی

درمانگاه عمومی

  • آدرس شیراز - بلوار رحمت – خیابان بنی هاشمی –کوچه  4
  • تلفن 7291059
درباره کلینیک

کادر پزشکی