کلینیکامدادی ابهر

امدادی ابهر

درمانگاه عمومی

  • آدرس زنجان - ابهر - خیابان شهید بهشتی
  • تلفن 5277741 , 5277745
درباره کلینیک

کادر پزشکی