کلینیککلینیک بهتا درمان

کلینیک بهتا درمان

درمانگاه عمومی

  • آدرس فارس - شیراز - شهر صدرا  - فاز یک
  • تلفن
درباره کلینیک

کادر پزشکی