کلینیکدرمانگاه امام رضا

درمانگاه امام رضا

درمانگاه عمومی

  • آدرس فارس - شیراز - بلوار رحمت - سه راه دارالرحمه
  • تلفن 07137399096 , 07137399098
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها