کلینیکدرمانگاه امام خمینی

درمانگاه امام خمینی

درمانگاه عمومی

  • آدرس کرمان - رفسنجان - خیابان امیرکبیر
  • تلفن 03435232034
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها