کلینیکبقیه الله اعظم

بقیه الله اعظم

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - چهارراه فرامرز عباسی
  • تلفن 6067163
درباره کلینیک

کادر پزشکی