کلینیککلینیک ابا عبدالله الحسین ( ع )

کلینیک ابا عبدالله الحسین ( ع )

عمومی

آدرس:

خراسان رضوی - مشهد - خیابان خواجه ربیع - خواجه ریبع 68

تلفن تماس:

05137318177 , 05137313218

مجوز ها و تاییدیه ها