کلینیکابا عبدالله الحسین ( ع )

ابا عبدالله الحسین ( ع )

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - خیابان خواجه ربیع– خواجه ریبع 68
  • تلفن 7318177 , 7313218
درباره کلینیک

کادر پزشکی