کلینیککلینیک ابا عبدالله الحسین ( ع )

کلینیک ابا عبدالله الحسین ( ع )

درمانگاه عمومی

  • آدرس خراسان رضوی - مشهد - خیابان خواجه ربیع - خواجه ریبع 68
  • تلفن 05137318177 , 05137313218
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها