کلینیکبوعلی

بوعلی

درمانگاه عمومی

  • آدرس قم - خیابان امام خمینی- روبروی دارایی     
  • تلفن 6629472 , 6629475_7723363 , 6615592
درباره کلینیک

کادر پزشکی