کلینیکامیرالمومنین خدابنده

امیرالمومنین خدابنده

درمانگاه عمومی

  • آدرس زنجان - خدابنده – خ امام
  • تلفن 4224301 , 4224303
درباره کلینیک

کادر پزشکی