کلینیکازنا

ازنا

درمانگاه عمومی

  • آدرس ابتدای خیابان شهید نواب صفوی، روبروی بانک مرکزی،
  • تلفن 43426939
درباره کلینیک

کادر پزشکی