کلینیکایثارگران بسیج سه اهواز

ایثارگران بسیج سه اهواز

درمانگاه عمومی

  • آدرس اهواز - منبع آب ایستگاه اول جنب دبستان شهید حلاج پور
  • تلفن 2240190
درباره کلینیک

کادر پزشکی