کلینیکایرانمهر

ایرانمهر

درمانگاه عمومی

  • آدرس خیابان طیب بعد از پمپ بنزین جنب فیزیوتراپی
  • تلفن 32208130
درباره کلینیک

کادر پزشکی