کلینیکایثارگران فجر

ایثارگران فجر

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - بلواراول طبرسی- چهارراه گاز شرقی
  • تلفن 2724200
درباره کلینیک

کادر پزشکی