کلینیکپلی کلینیک شبانه روزی آیت اله کماموند

پلی کلینیک شبانه روزی آیت اله کماموند

درمانگاه عمومی

  • آدرس لرستان - خرم آباد - خیابان امام ( ره ) - میدان شاپور خواست
  • تلفن 06633352055
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها