کلینیکپلی کلینیک شبانه روزی آیت اله کماموند

پلی کلینیک شبانه روزی آیت اله کماموند

عمومی

آدرس:

لرستان - خرم آباد - خیابان امام ( ره ) - میدان شاپور خواست

تلفن تماس:

06633352055

مجوز ها و تاییدیه ها