کلینیکدرمانگاه امام رضا

درمانگاه امام رضا

کلینیک عمومی

آدرس:

کرمان - میدان رسالت - جنب بانک تجارت

تلفن تماس:

03433225168

کلینیک های برگزیده

مجوز ها و تاییدیه ها