کلینیکامید شفا

امید شفا

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - بلوار اول طبرسی – نبش طبرسی ۶۲
  • تلفن 2724173
درباره کلینیک

کادر پزشکی