کلینیکدرمانگاه ابوالفضل

درمانگاه ابوالفضل

درمانگاه عمومی

  • آدرس کرمان - خیابان خورشید - بعد از چهارراه جانباز
  • تلفن 03432720764
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها