کلینیکآل نبی

آل نبی

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - خ دانش شرقی- نرسیده به ۱۷شهریور  – دانش ۲۹
  • تلفن 8597008
درباره کلینیک

کادر پزشکی