کلینیکآتیه دستگرد

آتیه دستگرد

درمانگاه عمومی

  • آدرس خ دستگرد،پل هوائی شهید قدیری 
  • تلفن 37758944
درباره کلینیک

کادر پزشکی