کلینیکاداره بهزیستی

اداره بهزیستی

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس شهرضا میدان شهدا خیابان چهل متری اداره بهزیستی شهرضا
  • تلفن 2221432
درباره کلینیک

کادر پزشکی