کلینیکآیت الله شیرازی

آیت الله شیرازی

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - خیابان آزادی - آزادی 6
  • تلفن 2228988 , 2223434
درباره کلینیک

کادر پزشکی