کلینیکدرمانگاه اردشیر همتی

درمانگاه اردشیر همتی

درمانگاه عمومی

  • آدرس کرمان - بین سه راه و چهارراه احمدی
  • تلفن 03432223611
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها