کلینیکامام حسین(ع)

امام حسین(ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس زنجان -  سه ره امجدیه – ابتدای کوی فرهنگ
  • تلفن 5234000
درباره کلینیک

کادر پزشکی