کلینیکدرمانگاه امام خمینی (کمیته امداد)

درمانگاه امام خمینی (کمیته امداد)

کلینیک عمومی

آدرس:

همدان - میدان امام - اول خیابان باباطاهر

تلفن تماس:

08132524054

مجوز ها و تاییدیه ها