کلینیکدرمانگاه امام خمینی (کمیته امداد)

درمانگاه امام خمینی (کمیته امداد)

درمانگاه عمومی

  • آدرس همدان - میدان امام - اول خیابان باباطاهر
  • تلفن 08132524054
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها