کلینیکبهروز طب

بهروز طب

درمانگاه عمومی

  • آدرس همدان - خ پاستور - مرکز درمانی کودکان و نوزادان - (بهروز طب )
  • تلفن 8251240
درباره کلینیک

کادر پزشکی