کلینیکامام حسین  (ع)

امام حسین  (ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - بلوار فرودگاه – خیابان پروین اعتصامی   ۲۳
  • تلفن 3419031
درباره کلینیک

کادر پزشکی