کلینیکامام خمینی دزفول

امام خمینی دزفول

درمانگاه عمومی

  • آدرس دزفول - خیابان شهید دانش بین سلمان فارسی و رازی
  • تلفن 2249253
درباره کلینیک

کادر پزشکی