کلینیککلینیک امام خمینی دزفول

کلینیک امام خمینی دزفول

درمانگاه عمومی

  • آدرس دزفول - خیابان شهید دانش بین سلمان فارسی و رازی
  • تلفن 06142249253
درباره کلینیک

کادر پزشکی