کلینیکبندرعباس

بندرعباس

درمانگاه عمومی

  • آدرس بندر عباس - روبروی ورزشگاه تختی ـ جنب اداره دارایی استان
  • تلفن 2220399
درباره کلینیک

کادر پزشکی