کلینیکآزادگان توس

آزادگان توس

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - شهرک شهید رجائی ( ساختمان )-بلوار حر بین ۲۴و ۲۶
  • تلفن ?3719007 , 3717004
درباره کلینیک

کادر پزشکی