کلینیکامین اجتماعی شماره یک

امین اجتماعی شماره یک

درمانگاه عمومی

  • آدرس تبریز خ منجم
  • تلفن 2663135
درباره کلینیک

کادر پزشکی