کلینیک۲۹ فروردین

۲۹ فروردین

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - خیابان کوهسنگی – خیابان بهشتی  – نبش شهید نامجو
  • تلفن 8514688
درباره کلینیک

کادر پزشکی