کلینیکبهبود -خمینی شهر

بهبود -خمینی شهر

کیلینیک فیزیوتراپی

  • آدرس خمینی شهر-خ بوعلی -روبروی درب محکمه جنب اداره ارشاداسلامی
  • تلفن 3225925
درباره کلینیک

کادر پزشکی