کلینیکبنیاد شهید ( شاهد )

بنیاد شهید ( شاهد )

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - خیابان کوهسنگی - بین کوهسنگی 24- 22
  • تلفن 8423000 , 8440066
درباره کلینیک

کادر پزشکی