کلینیکاقبال

اقبال

درمانگاه عمومی

  • آدرس شیراز - باوار باهنر جنوبی – بلوار پاسارگاد – میدان پاسارگاد
  • تلفن 8244184
درباره کلینیک

کادر پزشکی