کلینیکدرمانگاه آل مرتضی (ع)

درمانگاه آل مرتضی (ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس قم - مجتمع آیت الله شاهرودی
  • تلفن 02537765172 , 02537765173
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها