کلینیکدرمانگاه امام سجاد (ع)

درمانگاه امام سجاد (ع)

درمانگاه عمومی

  • آدرس قم - خیابان نیروگاه - روبروی اداره برق
  • تلفن 02538825970
درباره کلینیک

کادر پزشکی

مجوز ها و تاییده ها