کلینیکابا عبدالله الحسین

ابا عبدالله الحسین

درمانگاه عمومی

  • آدرس مشهد - خیابان خواجه ربیع–  خواجه  ریبع ۶۸
  • تلفن 7318188 , 7313218
درباره کلینیک

کادر پزشکی