نظام سلامت در جهان

نظامهای بهداشتی و درمانی کشورهای مختلف، متأثر از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنهاست، بطوریکه کشورهایی با نظام ...

نظامهای بهداشتی و درمانی کشورهای مختلف، متأثر از شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنهاست، بطوریکه کشورهایی با نظام سیاسی- اقتصادی مشابه، عموماً از نظامهای درمانی مشابهی هم برخوردار هستند. نقش فرهنگ نیز در این رابطه بسیار چشمگیر است. فرهنگ بهوضوح در نحوه کارکرد نظام بهداشتی درمانی مؤثر واقع میشود. در کشورهایی که فرهنگ کار و کوشش رواج دارد، عموماً نظام بهداشت و درمان نیز موفقتر است، هرچند که سیستم اجرایی نظام از نوع قدیمی یا اقتباسی باشد. به عنوان مثال، گرچه نظام بهداشتی درمانی کشور ژاپن از نظام آلمان الگوبرداری شده است ولیکن، مشخصاً کشور ژاپن به ویژه در بخش بهداشت موفقتر بوده است.

هنوز بسیاری از نظامهای بهداشتی و درمانی جهان، بد اداره میشوند و هنوز بسیاری از کشورهای جهان در تصمیمگیری

در بخش بهداشت و درمان خود، با مشکلات فراوانی روبرو هستند. اگرچه نوع نظام بهداشت و درمان هیچگاه در دو کشور کاملاً یکسان نیست، ولی بههرحال تشابه گروهی از عوامل و متغیرها باعث میشود که بتوان نظامهای مذکور را دسته بندی کرد.فرهنگ به وضوح در نحوه کارکرد نظام بهداشتی درمانی مؤثر واقع میشود. در کشورهایی که فرهنگ کار و کوشش رواج دارد، عموماً نظام بهداشت و درمان نیز موفق تر است، هرچند که سیستم اجرایی نظام از نوع قدیمی یا اقتباسی باشد.

از معمول ترین روش تقسیمبندی نظام، دستهبندی بر اساس نظام سیاسی و اقتصادی کشور هست. دستهبندی نظامهای

بهداشتی و درمانی بر اساس منطقه جغرافیایی و میزان توسعهیافتگی شاخصهای بهداشتی نیز امکانپذیر است. معمولاً

کشورهایی که در یک منطقه جغرافیایی قرار دارند، از نظام مشابهی نیز برخوردار هستند، از طرف دیگر میتوان کشورهایی

را که ازلحاظ شاخصهای بهداشتی در ردههای مختلف قرار دارند، تقسیمبندی کرد و فرضاً در سه گروه پیشرفته، متوسط ضعیف قرارداد. نوع دیگر تقسیم بندی میتواند بر اساس نظام پرداختی و نحوه تأمین مالی هر نظام باشد. این نوع تقسیمبندی که امروزه رواج بیشتری دارد، علاوه بر مشخص کردن ارتباطات مالی سازمانهای درگیر، نوع سازمانهای بهداشتی و درمانی موجود و همچنین استراتژیهای کل نظام را مشخص میکند.

پایین مطالب(کانال تلگرام)
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •